شبا عمق همه چی بیشتره
یهو می بینی تو یه نعلبکی دلتنگی خفه شدی