🌞هر روز صبح

غم‌هایت را

از پنجره بی‌خیالی بتکان👌🍃🌻شادی را آویزه‌ی گوشت کن

امید داشته باش😍

در و دیوار روزمرگی‌هایت

را پر از لبخند كن

تا دنیا جای بهتری برای زندگی باشد.صبح پاییزیتون بخیر

رفقایِ جان🍁