آرزو می کنم این شب ها ،

مُستجاب نشود؛

دعای کسی که تو را طلب کند...!