💕زندگی

همیشه همه رنگ‌هایش جور نیست.

همه سازهایش کوک نیست.🌻🍃حواستان باشد

به این روزهایی که دیگر برنمی گردد.

به فرصت هایی که مثل باد می آیند

و می روند و همیشگی نیستند.🍂🍁حواستان باشد

به این پاييزى كه به سرعت گذشت.