بیا

و خـیالت را جمـع کن

از شبـهایم

باور کن مغـزم هـر شب

حوالی همیـن ساعت

پیغام می دهد :"حافـظه ی موردنظر پر شده است." emoji)