- «به کجا چنین شتابان؟»

- «به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم»

- «سفرت به خیر!
اما، تو و دوستی، خدا را
چو از این کویرِ وحشت به سلامتی گذشتی،
به شکوفه‌ها، به باران
برسان سلام ما را.»

🔻شفیعی کدکنی