از وسعت تنهایی‌ام آنقدر بگویم !

تنها کس من بودی و من هیچکسِ تو .