فروتنانه غیاب حضورم را اعلام میکنم

این است نظام عشق، هیچکس نبودن.#‏ایران_درودی