علائم حیاتی یک زن دم و بازدم‌ و ضربان قلب نیست
همینکه دیگر نپرسد: "چی بپوشم" مرده است