از هرچه بگذریم سخنِ چشم خوشتر است

سعدی نمی‌دانی نگاهش چه محشر است!تو در میانِ جمع و دلت پیشِ دلبری

من در کنار اویم و او پیشِ دیگری..