زخم‌ها خوب می‌شوند

جایشان کم‌کم از بین می‌رود

ولی یک زنگ تلفن،

برای برگرداندنِ تمام دردها کافیست !