تنها دلتنگِ یک نفر هستی

و اما انگار جهان

خالیست...