و یِک نفَر در اینجا

بَرای نَفس کِشیدَن

را بَهانه می کُند...