آرام بگیر در آغوشم!

فردا هم دوستت خواهم داشت!شب برای بخیر شدن

همین دو قلم را نیاز دارد..