🍁🎨امـروز قلمویت را بردار

و دنیایت را رنگارنگ‌تر از همیشه نقش بزن👌روی صورتت لبخندی بکش به بلندی افق

روی مشکلاتت تیک‌های بزرگ سبز بزن

دور اهدافت دایـره‌های بزرگ بکش🌻🍃🎨امروز قلمویت را بردار

و جهانی نو ترسیم کن

آدمی تازه خلق کن

تنها نقاش زندگی تو خودت هستی😘🌹