عمری که اجل در عقبش میتازد
هر کس که غم و غصه خورد میبازد

پس غصه و اندوه مخور ای عاقل
دنیا به دمی کار تو را میسازد.