ازعالمی پرسید:
برای خوب بودن کدام
روزبهتر است؟
عالم فرمود یک روزقبل از مرگ
شخص گفت:
ولی مرگ را هیچکس نمیداند
عالم فرمود
پس هر روز زندگی
را روز ِآخر فکر کن
و خوب باش
شاید فردایی نباشد