همیشه از
خوبی های دیگران
برای خودت دیوار بساز
و هر وقت در حق تو
بدی کردن
تنها یک آجر
از روی دیوار بردار
بی انصافیه اگه کل
دیوار را خراب کنی!