محبت تجارت پایاپای نیست!
چرتکه نیندازیم که من چہ
کردم و در مقابل تو چه کردی!
بی‌شمار محبت کنیم
حتی اگر به هر دلیلی
کفه ترازوی دیگران سبک‌تر بود