در این دنیا ،
برای همه جا هست ...
جایِ کسی را نگیرید ؛
جایگاهِ خودتان را بیابید !