ما برای کسی که

اندکی حالمان را بفهمد

جانمان را هم میدهیم...