باید کسی را پیدا کنم

دوستم داشته باشد؛

آنقدر

که یکی از این شب‌های لعنتی

آغوشش را برای من و یک دنیا خستگی بگشاید

هیچ نگوید

هیچ نپرسد...!