ماه من امشب بتابان

نور خود برجان من

کز تمام ظلمت و تاریکی

شب خسته ام...!