بہ سرنوشت بگویید

اسباب بازیهایت بیجان نیستند

آدمند ، میشڪنند ...

آرامتر ...