قدرت ...

نه دست هیتلر است

نه دست کسانی که جنگ به پا کرده اند

قدرت دست کسی است که...

می فهمد دوستش داری