هیچکس نخواهد فهمید

در زندگی هر آدمی

یک نفر هست

که دوست داشتنی ترین پنهان دنیاست...