و‌ هیچکس نبود که غم مرا از خنده هایم بفهمد
تنم فرسود عقلم رفت و عشقم همچنان باقیست