آخرش روزی ،

بهارِ خنده‌هامان می‌رسد

پس بیا با عشق ،

فصل بغضمان را رد کنیم ...