مدتی هست به دلسوزی خود مشغولمکه دلم بند نفس های کسی هست؛که نیست...