کاش همہ چیز

دست بہ دست هم میداد

تا تو دست بہ دست من بدهے...