از یک جایی به بعد

دیگه دنبال خوشبختی نمی گردی

فقط دلت میخواد

دیگه اذیت نشی ...