هزاران جان ما و بهتـر از ما

فدای تــو، که جان جان جانى