زهمه دست کشیدم که تو باشی همه امبا تو بودن ز همه دست کشیدن دارد ....