🍂🎃 امروز

پاهايتان را روی پا بیندازید

چایتان را بنوشید

به موزیک‌های آرام گوش کنید

کتاب بخوانید

عاشق باشید❤️و غمتان نباشد

قرار نیست هیچ اتفاق خاصی بیفتد🌹🍃

هیچ روزنه‌ای برای نگرانی نيست.امروز كمى بيشتر از ديروز زندگى كنيد.