و جهنم تنها جای کسانیست که ؛

فهمیدند دوستشان داریم ،اما رفتند...

الباقی را خدا می بخشد!