این آقای هم وقتی داشت میگفت :

[ برو آنجا که تو را منتظرند ]

فکر نکرد اگر کسی منتظرمون نباشه چی ؟