چشمانت سرنوشت من است

هیچکس از سرنوشت خود نمی گریزد..