صبح بخیرهایت

بهانه است

تو خورشید منی

گرمی کلام تو

عمری برای من کافی‌ست

تا طلوع کنم