هوایش را داشته باش

دلم را می گویــم ،

قول می‌دهم برای تــو باشد

همه ی عاشقـــــی اش ...‌‌‌