می دونستین چرا به استقلال میگن کیسه کشا الان داستانشو تعریف می‌کنم قبلاً استقلال مال شاه بود بعداستقلال چند بار با پرسپولیس بازی کرد پرسپولیس هی می باخت آخرش پرسپولیس چندتا جدید گرفت استقلال با پرسپولیس بازی کرد پرسپولیس برد و شاه عصبی شد به پرسپولیسی‌ها گفت شما باید بروید به کسانی که حمام میکنند کیسه بکشی این ها رفتند انجام دادند چند روز بعد انقلاب پیروز شد و شاه رفت استقلال انجام داد کار پرسپولیسی‌ها را استقلال کیسه کش