آن چیز که در کلمات و الفاظ نگنجد آن چیز که فراتر از لغات و زبان باشد شاید دست به دامن نگاه ها شوم تا تو را متوجه کنم

به قول سایه: نگاهت میکنم خاموش و خاموشی زبان دارد

زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد...