‏خواسته نشدن همان حسی‌است

که پرت شدن از کوه به آدم می‌دهد...

زنده می‌مانی و سال‌ها بعد، هنوز با درد زانوی سمت چپ یاد سقوط کردن می‌فتی ...‌