تنهایی تان را با کسی قسمت کنید که سال ها بعدشما را

" همان گونه " که هستید دوست بدارد

با موی سپیدتان ؛

شیار زیر چشمتان ،

و لرزش دستانتان...