بانو جان آدمها دو دسته اند :

آنها که تو را ندارند

و آنها که غلط می کنند تو را داشته باشند