همانند گلی بدونِ آفتاب
یک زن بدونِ "عشق" پژمرده می شود