عشق همین است؛

دوستت دارم وهرگز از آن دست نمیکشم

حالا تو هی بہ روی خودت نیاور...