دردم آمد سوختم...!

اما نگفتم کہ بمان...

من تو را با زور نہ،

بادل فقط می‌خواستم...!