تمام سال

را به خانه تکانی مشغولم ،

مثلاً روزی سه بار

دوست داشتنت را برق می اندازم ...!