بهترین شناگر هم....

گاهی...

درخیال کسی غرق میشود...