تـو بـا مـن قـدم بـزن

مـن تا ته دنیـا جـاده میسـازم...